ชุมชนบ้านม้า

Share Button

ชุมชนบ้านม้า ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน -0 แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนบ้านม้า มีประชากรชายจำนวน 364 คน และประชากรหญิงจำนวน 370 คน รวมเป็น 734 คน

ชุมชนบ้านม้า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 134 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 134 หลัง ชุมชนบ้านม้า มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านม้า

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: -0

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 364 คน

ประชากรหญิง: 370 คน

ประชากรรวม: 734 คน

จำนวนครัวเรือน: 134 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 134 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button