ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง

Share Button

ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ถนน กรุงเทพ-ชลบุรี แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง มีประชากรชายจำนวน 148 คน และประชากรหญิงจำนวน 149 คน รวมเป็น 297 คน

ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง

เขต: สะพานสูง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 12

ถนน: กรุงเทพ-ชลบุรี

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 148 คน

ประชากรหญิง: 149 คน

ประชากรรวม: 297 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button