ชุมชนบ้านม้าเกาะบน

Share Button

ชุมชนบ้านม้าเกาะบน ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ซ.ซี 2 ถนน กรุงเทพ-กรีฑา แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนบ้านม้าเกาะบน มีประชากรชายจำนวน 97 คน และประชากรหญิงจำนวน 90 คน รวมเป็น 187 คน

ชุมชนบ้านม้าเกาะบน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 35 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 31 หลัง ชุมชนบ้านม้าเกาะบน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านม้าเกาะบน

เขต: สะพานสูง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 12 ซ.ซี 2

ถนน: กรุงเทพ-กรีฑา

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 97 คน

ประชากรหญิง: 90 คน

ประชากรรวม: 187 คน

จำนวนครัวเรือน: 35 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 31 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button