ชุมชนบ้านพักองค์การแบตเตอรี่

Share

ชุมชนบ้านพักองค์การแบตเตอรี่ ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.สรรพาวุธ ถนน ริมทางรถไฟ แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนบ้านพักองค์การแบตเตอรี่ มีประชากรชายจำนวน 159 คน และประชากรหญิงจำนวน 143 คน รวมเป็น 302 คน

ชุมชนบ้านพักองค์การแบตเตอรี่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 77 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 74 หลัง ชุมชนบ้านพักองค์การแบตเตอรี่ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านพักองค์การแบตเตอรี่

เขต: บางนา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.สรรพาวุธ

ถนน: ริมทางรถไฟ

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 159 คน

ประชากรหญิง: 143 คน

ประชากรรวม: 302 คน

จำนวนครัวเรือน: 77 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 74 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share