ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า

Share Button

ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.ทหาร ถนน ทหาร แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า มีประชากรชายจำนวน 104 คน และประชากรหญิงจำนวน 119 คน รวมเป็น 223 คน

ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 139 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 58 หลัง ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.ทหาร

ถนน: ทหาร

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 104 คน

ประชากรหญิง: 119 คน

ประชากรรวม: 223 คน

จำนวนครัวเรือน: 139 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 58 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button