ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง

Share Button

ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตรอกหมู่บ้านสามเสนในเดิม ถนน รถไฟ 1 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง มีประชากรชายจำนวน 1,000 คน และประชากรหญิงจำนวน 950 คน รวมเป็น 1,950 คน

ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 405 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 317 หลัง ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง มีกรรมการชุมชน 20 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ตรอกหมู่บ้านสามเสนในเดิม

ถนน: รถไฟ 1

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,000 คน

ประชากรหญิง: 950 คน

ประชากรรวม: 1,950 คน

จำนวนครัวเรือน: 405 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 317 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 20 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button