ชุมชนบ้านพักกองกำกับการสายตรวจ

Share Button

ชุมชนบ้านพักกองกำกับการสายตรวจ ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนบ้านพักกองกำกับการสายตรวจ มีประชากรชายจำนวน 406 คน และประชากรหญิงจำนวน 410 คน รวมเป็น 816 คน

ชุมชนบ้านพักกองกำกับการสายตรวจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 272 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 272 หลัง ชุมชนบ้านพักกองกำกับการสายตรวจ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านพักกองกำกับการสายตรวจ

เขต: จตุจักร

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 406 คน

ประชากรหญิง: 410 คน

ประชากรรวม: 816 คน

จำนวนครัวเรือน: 272 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 272 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button