ชุมชนบ้านพรทิพา 4

Share Button

ชุมชนบ้านพรทิพา 4 ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านพรทิพา 4 หมู่ 4 ถนน หนองแขม – วัดศรีนวล แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนบ้านพรทิพา 4 มีประชากรชายจำนวน 102 คน และประชากรหญิงจำนวน 162 คน รวมเป็น 264 คน

ชุมชนบ้านพรทิพา 4 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 59 หลัง ชุมชนบ้านพรทิพา 4 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านพรทิพา 4

เขต: หนองแขม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่บ้านพรทิพา 4 หมู่ 4

ถนน: หนองแขม – วัดศรีนวล

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 102 คน

ประชากรหญิง: 162 คน

ประชากรรวม: 264 คน

จำนวนครัวเรือน: 50 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 59 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button