ชุมชนบ้านบาตร

Share Button

ชุมชนบ้านบาตร ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.บ้านบาตร ถนน บำรุงเมือง / บริพัตร แขวง บ้านบาตร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนบ้านบาตร มีประชากรชายจำนวน 237 คน และประชากรหญิงจำนวน 236 คน รวมเป็น 473 คน

ชุมชนบ้านบาตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 236 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 186 หลัง ชุมชนบ้านบาตร มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านบาตร

เขต: ป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.บ้านบาตร

ถนน: บำรุงเมือง / บริพัตร

แขวง: บ้านบาตร

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 237 คน

ประชากรหญิง: 236 คน

ประชากรรวม: 473 คน

จำนวนครัวเรือน: 236 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 186 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button