ชุมชนบ้านบางเขน

Share Button

ชุมชนบ้านบางเขน ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.รามอินทรา 2 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนบ้านบางเขน มีประชากรชายจำนวน 181 คน และประชากรหญิงจำนวน 190 คน รวมเป็น 371 คน

ชุมชนบ้านบางเขน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 96 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 42 หลัง ชุมชนบ้านบางเขน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านบางเขน

เขต: บางเขน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.รามอินทรา 2

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 181 คน

ประชากรหญิง: 190 คน

ประชากรรวม: 371 คน

จำนวนครัวเรือน: 96 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 42 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button