ชุมชนบ้านบางมด

Share Button

ชุมชนบ้านบางมด ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 หมู่บ้านบางมด ถนน – แขวง บางมด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนบ้านบางมด มีประชากรชายจำนวน 535 คน และประชากรหญิงจำนวน 410 คน รวมเป็น 945 คน

ชุมชนบ้านบางมด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 208 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 208 หลัง ชุมชนบ้านบางมด มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านบางมด

เขต: จอมทอง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 หมู่บ้านบางมด

ถนน: –

แขวง: บางมด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 535 คน

ประชากรหญิง: 410 คน

ประชากรรวม: 945 คน

จำนวนครัวเรือน: 208 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 208 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button