ชุมชนบ้านทับยาว

Share

ชุมชนบ้านทับยาว ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถนน  แขวง ทับยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนบ้านทับยาว มีประชากรชายจำนวน 271 คน และประชากรหญิงจำนวน 289 คน รวมเป็น 560 คน

ชุมชนบ้านทับยาว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 110 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 93 หลัง ชุมชนบ้านทับยาว มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านทับยาว

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8

ถนน: 

แขวง: ทับยาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 271 คน

ประชากรหญิง: 289 คน

ประชากรรวม: 560 คน

จำนวนครัวเรือน: 110 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 93 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share