ชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ

Share Button

ชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน เลียบวาลี แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ มีประชากรชายจำนวน 830 คน และประชากรหญิงจำนวน 866 คน รวมเป็น 1,696 คน

ชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 511 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 511 หลัง ชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: เลียบวาลี

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 830 คน

ประชากรหญิง: 866 คน

ประชากรรวม: 1,696 คน

จำนวนครัวเรือน: 511 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 511 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button