ชุมชนบ้านดอกไม้

Share Button

ชุมชนบ้านดอกไม้ ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.บ้านดอกไม้ ถนน วรจักร แขวง บ้านบาตร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนบ้านดอกไม้ มีประชากรชายจำนวน 522 คน และประชากรหญิงจำนวน 475 คน รวมเป็น 997 คน

ชุมชนบ้านดอกไม้ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 213 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 181 หลัง ชุมชนบ้านดอกไม้ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านดอกไม้

เขต: ป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.บ้านดอกไม้

ถนน: วรจักร

แขวง: บ้านบาตร

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 522 คน

ประชากรหญิง: 475 คน

ประชากรรวม: 997 คน

จำนวนครัวเรือน: 213 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 181 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button