ชุมชนบ้านญวน

Share Button

ชุมชนบ้านญวน ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางบำหรุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนบ้านญวน มีประชากรชายจำนวน 721 คน และประชากรหญิงจำนวน 731 คน รวมเป็น 1,452 คน

ชุมชนบ้านญวน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 528 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 480 หลัง ชุมชนบ้านญวน มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านญวน

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางบำหรุ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 721 คน

ประชากรหญิง: 731 คน

ประชากรรวม: 1,452 คน

จำนวนครัวเรือน: 528 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 480 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button