ชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์

Share Button

ชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน -0 แขวง ศาลาธรรมสพน์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ มีประชากรชายจำนวน 383 คน และประชากรหญิงจำนวน 376 คน รวมเป็น 759 คน

ชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 208 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 162 หลัง ชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ มีกรรมการชุมชน 17 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์

เขต: ทวีวัฒนา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: -0

แขวง: ศาลาธรรมสพน์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 383 คน

ประชากรหญิง: 376 คน

ประชากรรวม: 759 คน

จำนวนครัวเรือน: 208 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 162 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 17 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button