ชุมชนบ้านคู่คลอง

Share

ชุมชนบ้านคู่คลอง ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง คลองชักพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนบ้านคู่คลอง มีประชากรชายจำนวน 150 คน และประชากรหญิงจำนวน 212 คน รวมเป็น 362 คน

ชุมชนบ้านคู่คลอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 121 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 102 หลัง ชุมชนบ้านคู่คลอง มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านคู่คลอง

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: คลองชักพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 150 คน

ประชากรหญิง: 212 คน

ประชากรรวม: 362 คน

จำนวนครัวเรือน: 121 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 102 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share