ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา

Share Button

ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 21 ถนน – แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 567 คน และประชากรหญิงจำนวน 585 คน รวมเป็น 1,152 คน

ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 218 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 182 หลัง ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 21

ถนน: –

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 567 คน

ประชากรหญิง: 585 คน

ประชากรรวม: 1,152 คน

จำนวนครัวเรือน: 218 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 182 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button