ชุมชนบ้านคลองเก้า

Share Button

ชุมชนบ้านคลองเก้า ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน -0 แขวง คลองสิบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนบ้านคลองเก้า มีประชากรชายจำนวน 193 คน และประชากรหญิงจำนวน 227 คน รวมเป็น 420 คน

ชุมชนบ้านคลองเก้า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 542 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 692 หลัง ชุมชนบ้านคลองเก้า มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านคลองเก้า

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: -0

แขวง: คลองสิบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 193 คน

ประชากรหญิง: 227 คน

ประชากรรวม: 420 คน

จำนวนครัวเรือน: 542 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 692 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button