ชุมชนบ้านครัวใต้

Share Button

ชุมชนบ้านครัวใต้ ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญนิวาส ถนน พระราม 1 แขวง รองเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนบ้านครัวใต้ มีประชากรชายจำนวน 658 คน และประชากรหญิงจำนวน 622 คน รวมเป็น 1,280 คน

ชุมชนบ้านครัวใต้ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 392 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 230 หลัง ชุมชนบ้านครัวใต้ มีกรรมการชุมชน 20 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านครัวใต้

เขต: ปทุมวัน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยเจริญนิวาส

ถนน: พระราม 1

แขวง: รองเมือง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 658 คน

ประชากรหญิง: 622 คน

ประชากรรวม: 1,280 คน

จำนวนครัวเรือน: 392 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 230 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 20 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button