ชุมชนบ้านครัวเหนือ

Share Button

ชุมชนบ้านครัวเหนือ ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เพชรบุรี 12 ตัด ซ.พระยานาคติดคลองแสนแสบ ถนน เพชรบุรี แขวง ถนนเพชรบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนบ้านครัวเหนือ มีประชากรชายจำนวน 1,426 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,543 คน รวมเป็น 2,969 คน

ชุมชนบ้านครัวเหนือ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 706 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 425 หลัง ชุมชนบ้านครัวเหนือ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านครัวเหนือ

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เพชรบุรี 12 ตัด ซ.พระยานาคติดคลองแสนแสบ

ถนน: เพชรบุรี

แขวง: ถนนเพชรบุรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 1,426 คน

ประชากรหญิง: 1,543 คน

ประชากรรวม: 2,969 คน

จำนวนครัวเรือน: 706 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 425 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button