ชุมชนบ้านครัวตะวันตก

Share Button

ชุมชนบ้านครัวตะวันตก ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ติดกับวัดพระยายังสะพานเจริญผลถึง ถ.พระราม 6 ถนน พระราม 6 แขวง ถนนเพชรบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนบ้านครัวตะวันตก มีประชากรชายจำนวน 616 คน และประชากรหญิงจำนวน 637 คน รวมเป็น 1,253 คน

ชุมชนบ้านครัวตะวันตก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 299 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 180 หลัง ชุมชนบ้านครัวตะวันตก มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านครัวตะวันตก

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ติดกับวัดพระยายังสะพานเจริญผลถึง ถ.พระราม 6

ถนน: พระราม 6

แขวง: ถนนเพชรบุรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 616 คน

ประชากรหญิง: 637 คน

ประชากรรวม: 1,253 คน

จำนวนครัวเรือน: 299 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 180 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button