ชุมชนบ้านกล้วย

Share Button

ชุมชนบ้านกล้วย ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ – ถนน ริมทางรถไฟสายปากน้ำเก่า แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนบ้านกล้วย มีประชากรชายจำนวน 782 คน และประชากรหญิงจำนวน 830 คน รวมเป็น 1,612 คน

ชุมชนบ้านกล้วย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 420 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 300 หลัง ชุมชนบ้านกล้วย มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านกล้วย

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: –

ถนน: ริมทางรถไฟสายปากน้ำเก่า

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 782 คน

ประชากรหญิง: 830 คน

ประชากรรวม: 1,612 คน

จำนวนครัวเรือน: 420 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 300 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button