ชุมชนบูรพา 7

Share Button

ชุมชนบูรพา 7 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน เวฬุวนาราม แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนบูรพา 7 มีประชากรชายจำนวน 516 คน และประชากรหญิงจำนวน 534 คน รวมเป็น 1,050 คน

ชุมชนบูรพา 7 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 300 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 275 หลัง ชุมชนบูรพา 7 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบูรพา 7

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: เวฬุวนาราม

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 516 คน

ประชากรหญิง: 534 คน

ประชากรรวม: 1,050 คน

จำนวนครัวเรือน: 300 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 275 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button