ชุมชนบูรพา 19

Share Button

ชุมชนบูรพา 19 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน เวฬุวนาราม แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนบูรพา 19 มีประชากรชายจำนวน 166 คน และประชากรหญิงจำนวน 184 คน รวมเป็น 350 คน

ชุมชนบูรพา 19 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 96 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 96 หลัง ชุมชนบูรพา 19 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบูรพา 19

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: เวฬุวนาราม

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 166 คน

ประชากรหญิง: 184 คน

ประชากรรวม: 350 คน

จำนวนครัวเรือน: 96 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 96 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button