ชุมชนบูรพา 18

Share

ชุมชนบูรพา 18 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 หมู่บ้านบูรพาวิลล่า 18 ถนน เวฬุวนาราม แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนบูรพา 18 มีประชากรชายจำนวน 594 คน และประชากรหญิงจำนวน 630 คน รวมเป็น 1,224 คน

ชุมชนบูรพา 18 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 385 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 385 หลัง ชุมชนบูรพา 18 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบูรพา 18

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 หมู่บ้านบูรพาวิลล่า 18

ถนน: เวฬุวนาราม

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 594 คน

ประชากรหญิง: 630 คน

ประชากรรวม: 1,224 คน

จำนวนครัวเรือน: 385 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 385 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share