ชุมชนบูรพา 16

Share Button

ชุมชนบูรพา 16 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 แขวงสีกัน ถนน – แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนบูรพา 16 มีประชากรชายจำนวน 603 คน และประชากรหญิงจำนวน 697 คน รวมเป็น 1,300 คน

ชุมชนบูรพา 16 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 372 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 360 หลัง ชุมชนบูรพา 16 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบูรพา 16

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 แขวงสีกัน

ถนน: –

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 603 คน

ประชากรหญิง: 697 คน

ประชากรรวม: 1,300 คน

จำนวนครัวเรือน: 372 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 360 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button