ชุมชนบูรณะสุดเขต

Share Button

ชุมชนบูรณะสุดเขต ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ระหว่างซ.สุขสวัสดิ์ 35 – 37 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง ราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนบูรณะสุดเขต มีประชากรชายจำนวน 580 คน และประชากรหญิงจำนวน 620 คน รวมเป็น 1,200 คน

ชุมชนบูรณะสุดเขต มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 280 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 135 หลัง ชุมชนบูรณะสุดเขต มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบูรณะสุดเขต

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ระหว่างซ.สุขสวัสดิ์ 35 – 37

ถนน: สุขสวัสดิ์

แขวง: ราษฎร์บูรณะ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 580 คน

ประชากรหญิง: 620 คน

ประชากรรวม: 1,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 280 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 135 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button