ชุมชนบุปผาสวรรค์

Share

ชุมชนบุปผาสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนบุปผาสวรรค์ มีประชากรชายจำนวน 1,490 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,600 คน รวมเป็น 3,090 คน

ชุมชนบุปผาสวรรค์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,100 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,063 หลัง ชุมชนบุปผาสวรรค์ มีกรรมการชุมชน 17 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบุปผาสวรรค์

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,490 คน

ประชากรหญิง: 1,600 คน

ประชากรรวม: 3,090 คน

จำนวนครัวเรือน: 2,100 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,063 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 17 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share