ชุมชนบุญเหลือ เขต1

Share Button

ชุมชนบุญเหลือ เขต1 ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.บุญเหลือ ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนบุญเหลือ เขต1 มีประชากรชายจำนวน 450 คน และประชากรหญิงจำนวน 300 คน รวมเป็น 750 คน

ชุมชนบุญเหลือ เขต1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 500 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 250 หลัง ชุมชนบุญเหลือ เขต1 มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบุญเหลือ เขต1

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.บุญเหลือ

ถนน: กรุงเทพ-นนทบุรี

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 450 คน

ประชากรหญิง: 300 คน

ประชากรรวม: 750 คน

จำนวนครัวเรือน: 500 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 250 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button