ชุมชนบุญส่ง

Share Button

ชุมชนบุญส่ง ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถนน  แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนบุญส่ง มีประชากรชายจำนวน 115 คน และประชากรหญิงจำนวน 126 คน รวมเป็น 241 คน

ชุมชนบุญส่ง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 69 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 241 หลัง ชุมชนบุญส่ง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบุญส่ง

เขต: หนองแขม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10

ถนน: 

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 115 คน

ประชากรหญิง: 126 คน

ประชากรรวม: 241 คน

จำนวนครัวเรือน: 69 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 241 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button