ชุมชนบุญมาก

Share Button

ชุมชนบุญมาก ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 35 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง ราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนบุญมาก มีประชากรชายจำนวน 295 คน และประชากรหญิงจำนวน 305 คน รวมเป็น 600 คน

ชุมชนบุญมาก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 170 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 112 หลัง ชุมชนบุญมาก มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบุญมาก

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 35

ถนน: สุขสวัสดิ์

แขวง: ราษฎร์บูรณะ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 295 คน

ประชากรหญิง: 305 คน

ประชากรรวม: 600 คน

จำนวนครัวเรือน: 170 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 112 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button