ชุมชนบุญชูศรี

Share Button

ชุมชนบุญชูศรี ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.บุญชูศรี ถนน ดินแดง แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนบุญชูศรี มีประชากรชายจำนวน 91 คน และประชากรหญิงจำนวน 112 คน รวมเป็น 203 คน

ชุมชนบุญชูศรี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 48 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 37 หลัง ชุมชนบุญชูศรี มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบุญชูศรี

เขต: พญาไท

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.บุญชูศรี

ถนน: ดินแดง

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 91 คน

ประชากรหญิง: 112 คน

ประชากรรวม: 203 คน

จำนวนครัวเรือน: 48 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 37 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button