ชุมชนบุญกุศล

Share Button

ชุมชนบุญกุศล ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วชิรธรรม 13 ถนน  แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนบุญกุศล มีประชากรชายจำนวน 233 คน และประชากรหญิงจำนวน 246 คน รวมเป็น 479 คน

ชุมชนบุญกุศล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 118 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 62 หลัง ชุมชนบุญกุศล มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบุญกุศล

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วชิรธรรม 13

ถนน: 

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 233 คน

ประชากรหญิง: 246 คน

ประชากรรวม: 479 คน

จำนวนครัวเรือน: 118 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 62 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button