ชุมชนบึงไผ่

Share Button

ชุมชนบึงไผ่ ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองบึงไผ่ ถนน นิมิตรใหม่ แขวง ทรายกองดิน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนบึงไผ่ มีประชากรชายจำนวน 204 คน และประชากรหญิงจำนวน 218 คน รวมเป็น 422 คน

ชุมชนบึงไผ่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 72 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 72 หลัง ชุมชนบึงไผ่ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบึงไผ่

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองบึงไผ่

ถนน: นิมิตรใหม่

แขวง: ทรายกองดิน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 204 คน

ประชากรหญิง: 218 คน

ประชากรรวม: 422 คน

จำนวนครัวเรือน: 72 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 72 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button