ชุมชนบึงพระราม 9

Share Button

ชุมชนบึงพระราม 9 ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองลาดพร้าว /คลองแสนแสบ ถนน พระราม 9 แขวง บางกะปิ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนบึงพระราม 9 มีประชากรชายจำนวน 290 คน และประชากรหญิงจำนวน 380 คน รวมเป็น 670 คน

ชุมชนบึงพระราม 9 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 210 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 160 หลัง ชุมชนบึงพระราม 9 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบึงพระราม 9

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองลาดพร้าว /คลองแสนแสบ

ถนน: พระราม 9

แขวง: บางกะปิ

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 290 คน

ประชากรหญิง: 380 คน

ประชากรรวม: 670 คน

จำนวนครัวเรือน: 210 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 160 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button