ชุมชนบำเพ็ญประโยชน์

Share Button

ชุมชนบำเพ็ญประโยชน์ ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 แขวงสีกัน ถนน ช่างอากาศอุทิศ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนบำเพ็ญประโยชน์ มีประชากรชายจำนวน 473 คน และประชากรหญิงจำนวน 632 คน รวมเป็น 1,105 คน

ชุมชนบำเพ็ญประโยชน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 320 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 245 หลัง ชุมชนบำเพ็ญประโยชน์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบำเพ็ญประโยชน์

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11 แขวงสีกัน

ถนน: ช่างอากาศอุทิศ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 473 คน

ประชากรหญิง: 632 คน

ประชากรรวม: 1,105 คน

จำนวนครัวเรือน: 320 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 245 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button