ชุมชนบาหยัน

Share Button

ชุมชนบาหยัน ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมถนนเจริญกรุง ถนน – แขวง วัดพระยาไกร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนบาหยัน มีประชากรชายจำนวน 230 คน และประชากรหญิงจำนวน 271 คน รวมเป็น 501 คน

ชุมชนบาหยัน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 102 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 82 หลัง ชุมชนบาหยัน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบาหยัน

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมถนนเจริญกรุง

ถนน: –

แขวง: วัดพระยาไกร

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 230 คน

ประชากรหญิง: 271 คน

ประชากรรวม: 501 คน

จำนวนครัวเรือน: 102 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 82 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button