ชุมชนบางไส้ไก่บ้านสมเด็จ

Share Button

ชุมชนบางไส้ไก่บ้านสมเด็จ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อิสรภาพ 15 ถนน อิสรภาพ แขวง หิรัญรูจี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนบางไส้ไก่บ้านสมเด็จ มีประชากรชายจำนวน 668 คน และประชากรหญิงจำนวน 632 คน รวมเป็น 1,300 คน

ชุมชนบางไส้ไก่บ้านสมเด็จ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 189 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 134 หลัง ชุมชนบางไส้ไก่บ้านสมเด็จ มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางไส้ไก่บ้านสมเด็จ

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อิสรภาพ 15

ถนน: อิสรภาพ

แขวง: หิรัญรูจี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 668 คน

ประชากรหญิง: 632 คน

ประชากรรวม: 1,300 คน

จำนวนครัวเรือน: 189 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 134 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button