ชุมชนบางโคล่

Share Button

ชุมชนบางโคล่ ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกนอกเขต ถนน พระราม 3 แขวง บางโคล่ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนบางโคล่ มีประชากรชายจำนวน 425 คน และประชากรหญิงจำนวน 397 คน รวมเป็น 822 คน

ชุมชนบางโคล่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 104 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 76 หลัง ชุมชนบางโคล่ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางโคล่

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกนอกเขต

ถนน: พระราม 3

แขวง: บางโคล่

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 425 คน

ประชากรหญิง: 397 คน

ประชากรรวม: 822 คน

จำนวนครัวเรือน: 104 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 76 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button