ชุมชนบางเพนียง

Share Button

ชุมชนบางเพนียง ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนบางเพนียง มีประชากรชายจำนวน 102 คน และประชากรหญิงจำนวน 196 คน รวมเป็น 298 คน

ชุมชนบางเพนียง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 95 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนบางเพนียง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางเพนียง

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 102 คน

ประชากรหญิง: 196 คน

ประชากรรวม: 298 คน

จำนวนครัวเรือน: 95 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button