ชุมชนบางเตยล่าง

Share Button

ชุมชนบางเตยล่าง ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 10 หมู่ 5 ซ.หมู่บ้านศรีนครโชติ ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนบางเตยล่าง มีประชากรชายจำนวน 117 คน และประชากรหญิงจำนวน 125 คน รวมเป็น 242 คน

ชุมชนบางเตยล่าง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 45 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 35 หลัง ชุมชนบางเตยล่าง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางเตยล่าง

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: 10 หมู่ 5 ซ.หมู่บ้านศรีนครโชติ

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 117 คน

ประชากรหญิง: 125 คน

ประชากรรวม: 242 คน

จำนวนครัวเรือน: 45 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 35 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button