ชุมชนบางอุทิศ

Share Button

ชุมชนบางอุทิศ ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญกรุง 99 ถนน เจริญกรุง แขวง วัดพระยาไกร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนบางอุทิศ มีประชากรชายจำนวน 1,800 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,200 คน รวมเป็น 3,000 คน

ชุมชนบางอุทิศ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 800 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 511 หลัง ชุมชนบางอุทิศ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางอุทิศ

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญกรุง 99

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: วัดพระยาไกร

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,800 คน

ประชากรหญิง: 1,200 คน

ประชากรรวม: 3,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 800 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 511 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button