ชุมชนบางระแนะใหญ่

Share Button

ชุมชนบางระแนะใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.เอกชัย 33 ถนน – แขวง บางขุนเทียน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนบางระแนะใหญ่ มีประชากรชายจำนวน 320 คน และประชากรหญิงจำนวน 430 คน รวมเป็น 750 คน

ชุมชนบางระแนะใหญ่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 130 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 130 หลัง ชุมชนบางระแนะใหญ่ มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางระแนะใหญ่

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.เอกชัย 33

ถนน: –

แขวง: บางขุนเทียน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 320 คน

ประชากรหญิง: 430 คน

ประชากรรวม: 750 คน

จำนวนครัวเรือน: 130 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 130 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button