ชุมชนบางมดพัฒนา หมู่ 7

Share Button

ชุมชนบางมดพัฒนา หมู่ 7 ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ซ. พุทธบูชา ถนน – แขวง บางมด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนบางมดพัฒนา หมู่ 7 มีประชากรชายจำนวน 260 คน และประชากรหญิงจำนวน 300 คน รวมเป็น 560 คน

ชุมชนบางมดพัฒนา หมู่ 7 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 175 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 40 หลัง ชุมชนบางมดพัฒนา หมู่ 7 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางมดพัฒนา หมู่ 7

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7 ซ. พุทธบูชา

ถนน: –

แขวง: บางมด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 260 คน

ประชากรหญิง: 300 คน

ประชากรรวม: 560 คน

จำนวนครัวเรือน: 175 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 40 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button