ชุมชนบางพรหมร่วมใจ

Share Button

ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ถนน  แขวง ศาลาธรรมสพน์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนบางพรหมร่วมใจ มีประชากรชายจำนวน 243 คน และประชากรหญิงจำนวน 306 คน รวมเป็น 549 คน

ชุมชนบางพรหมร่วมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 115 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนบางพรหมร่วมใจ มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางพรหมร่วมใจ

เขต: ทวีวัฒนา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11

ถนน: 

แขวง: ศาลาธรรมสพน์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 243 คน

ประชากรหญิง: 306 คน

ประชากรรวม: 549 คน

จำนวนครัวเรือน: 115 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button