ชุมชนบางบัว

Share Button

ชุมชนบางบัว ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.วิถาวดี 64 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนบางบัว มีประชากรชายจำนวน 275 คน และประชากรหญิงจำนวน 303 คน รวมเป็น 578 คน

ชุมชนบางบัว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 181 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 136 หลัง ชุมชนบางบัว มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางบัว

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.วิถาวดี 64

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ตลาดบางเขน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 275 คน

ประชากรหญิง: 303 คน

ประชากรรวม: 578 คน

จำนวนครัวเรือน: 181 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 136 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button