ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1

Share Button

ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 มีประชากรชายจำนวน 169 คน และประชากรหญิงจำนวน 179 คน รวมเป็น 348 คน

ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 68 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 107 หลัง ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1

เขต: หลักสี่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ตลาดบางเขน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 169 คน

ประชากรหญิง: 179 คน

ประชากรรวม: 348 คน

จำนวนครัวเรือน: 68 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 107 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button