ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา(เชิงสะพานไม้ 2 )

Share Button

ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา(เชิงสะพานไม้ 2 ) ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา(เชิงสะพานไม้ 2 ) มีประชากรชายจำนวน 215 คน และประชากรหญิงจำนวน 231 คน รวมเป็น 446 คน

ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา(เชิงสะพานไม้ 2 ) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 114 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 161 หลัง ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา(เชิงสะพานไม้ 2 ) มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา(เชิงสะพานไม้ 2 )

เขต: หลักสี่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ตลาดบางเขน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 215 คน

ประชากรหญิง: 231 คน

ประชากรรวม: 446 คน

จำนวนครัวเรือน: 114 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 161 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button