ชุมชนบางน้ำชน

Share Button

ชุมชนบางน้ำชน ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดบางน้ำชน ถนน เจริญนคร แขวง บุคคโล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนบางน้ำชน มีประชากรชายจำนวน 94 คน และประชากรหญิงจำนวน 107 คน รวมเป็น 201 คน

ชุมชนบางน้ำชน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 59 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 43 หลัง ชุมชนบางน้ำชน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางน้ำชน

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดบางน้ำชน

ถนน: เจริญนคร

แขวง: บุคคโล

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 94 คน

ประชากรหญิง: 107 คน

ประชากรรวม: 201 คน

จำนวนครัวเรือน: 59 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 43 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button